R2O-adviseurs is een handelsnaam van Publiek Vastgoed Advies BV.

Ons werk

Ons bedrijf R2O-adviseurs is de dienstverlener voor professioneel portefeuillebeheer van (publiek) vastgoed en voor advisering bij de ontwikkeling van (publiek) vastgoed en binnenstedelijke locaties.
Wij onderscheiden ons van andere dienstverleners door ons met name op opdrachtgevers in het publieke domein te richten.
Begonnen met de focus op professioneel (publiek) vastgoedmanagement zijn wij steeds meer betrokken bij transformatieopgaven en binnenstedelijke locatieontwikkelingen. Ontwikkelingen die naast ruimtelijke, technische, juridische en financiële aspecten steeds meer afstemming vragen met de omgeving.
Door onze kennis en ervaring staan wij garant voor een integrale aanpak en afstemming met de (bestuurlijke) omgeving.
Wij zijn actief op de volgende werkvelden: vastgoedmanagement en ontwikkeling, ruimtelijke planvorming en gebiedsmanagement en wijkgericht werken.

Opdrachtgevers

Projecten

Producten

Portefeuillemanagement

Voor een goede (dagelijkse) sturing op vastgoed en het kunnen maken van de juiste tactische en strategische keuzes is het belangrijk dat de basis van de vastgoedportefeuille op orde is. Een goede basis leidt tot structureel lagere kosten en hogere opbrengsten. R2O-adviseurs begeleidt en adviseert organisaties om te komen tot een effectiever en efficiënter beheer van de vastgoedportefeuille door verlagen van kosten, verhogen inkomsten en verbeteren bedrijfsprocessen.

 

Transformatie en conceptontwikkeling

Bij transformatie en conceptontwikkeling ontwikkelen wij nieuwe concepten voor zowel leegstaand als niet-leegstaand vastgoed. Verder brengen wij het ontwikkelingspotentieel van het vastgoed voor functieverandering of verkoop in beeld. Dit geldt voor zowel de lange als de korte termijn, waarbij ook gekeken wordt naar flexibele en tijdelijke invulling van het vastgoed.

Een succesvolle transformatie vraagt om een goede samenwerking tussen eigenaar, gemeente en investeerder. Wij verstaan de taal van deze samenwerkingspartners en zijn in staat om hierbij effectieve allianties tot stand te brengen.

Wij nemen het belang van de locatie, omgeving en gebruikers mee in de ontwikkeling. Om de verbinding met de omgeving te leggen wordt maatwerk geleverd met verschillende vormen van participatie zodat ook draagvlak vanuit de samenleving wordt gevormd. Wij kunnen voor locaties met een negatief imago middels een creatieve en effectieve marketingstrategie kansen versterken. Naast inzet op de inhoud van de ontwikkeling nemen wij ook het proces- en proceduremanagement effectief ter hand en leveren specialistisch advies op o.a. contracten, RO procedures, (vastgoed)exploitatie.

Een specifieke vorm van transformatie betreft het tijdelijk (her)bestemmen en inrichten van (tijdelijke) locaties voor vergunninghouders. Ons bedrijf is preffered suplliers van de VNG voor wat betreft ondersteuning van gemeenten bij hun huisvestingsopgave voor vergunninghouders. Wij geven adviezen aan gemeenten en voeren alternatievenstudies uit voor transformatie van (gemeentelijk) vastgoed hierbij rekening houdend met vergunningen en subsidiemogelijkheden. Behalve in de voorbereiding zijn wij actief betrokken bij het daadwerkelijk huisvesten van de vergunninghouders. Dit betekent onder andere het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opstellen van huurcontracten, het berekenen van huurprijs en servicekosten, het maken van planningen, het inregelen van het beheer, het afstemmen en organiseren van de samenwerking met o.a. gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners.

Onderzoek en advies

R2O-adviseurs levert verschillende onderzoeks- en adviesproducten op het terrein van vastgoed en ruimtelijke en economische plannen. Het doen van ruimtelijk-economisch onderzoek en het ontwikkelen van ruimtelijke en economische visies zoals een uitvoerings- of investeringsprogramma, een vastgoednota als ook het organiseren van het proces erom heen zijn diensten die R2O-adviseurs aanbiedt. Voor de transitie of ontwikkeling van vastgoed voeren wij o.a. QuickScans uit of kunnen exploitatieberekeningen verzorgen.

(Voorbeelden: ontwikkelen van een gebiedsinvesteringsprogramma, investeringsprogramma bedrijventerrein, QuickScan voor herbestemmen kantoorgebouw naar woongebouw, verkenning mogelijkheden huisvesting statushouders)

Planontwikkeling en procesmanagement

In de rol van project- of procesmanager zorgt R2O-adviseurs ervoor dat ruimtelijke projecten op het gebied van onder andere vastgoed, economie en buitenruimte worden aangestuurd. Door onze ervaring met het werken voor publieke organisaties zijn wij vertrouwd met het krachtenveld van politiek, (bestuurlijke) opdrachtgevers, bewoners, andere stakeholders en het multidisciplinair werken. De omgeving, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, besluitvormingstrajecten en ruimtelijke ordeningsprocedures zijn belangrijke factoren die mede het succes van een ruimtelijk project doen slagen. R2O-adviseurs heeft de expertise en ervaring in huis om dit proces vorm te geven.

De kwaliteit van stedelijke gebieden wordt naast ruimtelijke en economische factoren ook bepaald door veiligheidsissues en sociale factoren. Factoren die allen in elkaar grijpen. R2O-adviseurs levert professionals die ervaring hebben in het multidisciplinair werken in wijken. De professionals van R2O-adviseurs weten de “praktijk op straat” te vertalen naar gemeentelijk beleid. Zij staan in contact met de bewoners, ondernemers en beleidsmakers, zijn gesprekspartner voor (wijk)bestuurder, professional en wijkbewoner, jagen aan en bewaken, geven (on)gevraagd advies, begeleiden participatietrajecten.

Ons team

Contact

- Bezoekadres

R₂O-adviseurs
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam

- Postadres

R₂O-adviseurs
Postbus 4365
3006 AJ Rotterdam

- E-mail

info@r2o-adviseurs.nl

- Telefoon

010 – 7982418

- Fax

010 – 2045555

- KvK nummer

61349216